Veiledning

Jeg arbeider som veileder i helsefremmende psykososialt arbeid.

 • Veiledning som retter seg mot  barn og unge og deres omsorgspersoner. Jeg veileder i forhold til tilknytning, samspill, relasjoner og traumer; formidler kunnskap, øker forståelsen  og trener ferdigheter.
 • Jeg har veiledet personer med psykiske helseproblemer som ønsker seg ut i arbeidslivet i 3 år, via tiltaket Oppfølging hos NAV. Vi vekslet mellom samtaler og trening/øvelser som gir økt  livsmestring, stabilisering, mot og kraft til å gå ut i praksis eller arbeid. (Dette oppdraget er ferdig i 2016 )
 • Jeg har lang erfaring med å veilede fagpersoner som er utsatt for trusler, utagering, vold og andre dramatiske hendelser.
 •  Jeg har i 3 år veiledet omsorgspersoner for mindreårig ungdom på flukt, og i 6 år veiledet omsorgspersoner og veiledere for ungdom på institusjon og i fosterhjem.

Jeg støtter meg på Aron Antonovskys forskning på helse og teorier om friskfaktorer og salutogenese. Hans beskrivelser av  vårt behov for «opplevelse av sammenheng « sense-of-coherence , og at graden av helse henger sammen med at livet er mer eller mindre:

 • forståelig – at det som inntreffer er forståelig og oppleves som ordnet, strukturert og tydelig
 • håndterbart – at jeg har en opplevelse av å ha tilstrekkelig ressurser for å kunne møte ulike situasjoner i livet
 • meningsfullt  –  at jeg har en opplevelse av delaktighet i det som skjer.

Meningsfullhet regnes som den mest sentrale, og en forutsetning for forståelse og håndterbarhet.

Jeg er også tilhenger av Anna Luise Kirkengen sin forskning på hvordan krenkede barn blir syke voksne, og hennes fokus på betydningen av å stoppe og forhindre krenkelser i små og store menneskers liv. Når vi settes under trykk og press og føler oss avvist eller trengt opp i et hjørne  er veien til å krenke andre kort. Både voksne og barn krenker andre. Alvorlige, gjentagende krenkelser kan spores i det levde liv som både fysiske og psykiske plager og sykdommer, de skaper dårligere helse. Mitt mål er å veilede voksne og barn til økte empatiske ferdigheter, vilje og evne til oppmerksom og nærværende tilstedeværelse i andres liv, og utvikling av evner til å sette grenser respektfullt og verdig. Dette skaper bedre helse.

Jeg har de siste årene fordypet meg i kunnskap om stress, sjokk og traumer. Dette er forhold som griper sterkt inn i hvordan vi lever og utformer våre liv. Jeg har tilegnet meg metoder som hjelper voksne og barn å komme i kontakt med seg selv, regulere seg selv og løse opp i belastninger vi bærer med oss. Mange liv er sterkt overbelastet med livspåkjenninger. Lærer vi å forstå hva som skjer med oss, lese signaler i kroppen og hjelpe kroppen til større ro kan vi lettere holde oss friske. Bedre forståelse og regulering hjelper til bedre samspill og økt mulighet til å være i kontakt med sine følelser og tanker på en helsefremmende måte.

Arbeidet mitt bygger på å ha løsnings-, ressurs- og mestringsfokus, helhet og systemtekning, og i det oppstår det ofte skjæringspunkter med konflikthåndtering. Det er «mange veier til Rom» og de lærde strides ofte. Hvilken metode er riktig ? Min lange erfaring samsvarer med nyere forskning i at grunnlaget for all menneskelig forandring er tillit og trygghet i relasjoner. Ulike metoder kan gi samme gode resultat når de trygge relasjonene er på plass. Min erfaring er også at når vi forstår det store naturlige mangfoldet i temperamenter og personligheter blant oss, da øker vår vilje og evne til å ivareta oss selv bedre og å gå inn i respektfulle, gode relasjoner. Jeg tilbyr derfor også kartlegging av personlighetsprofil  med Jungs Type Indeks og Teamkompasset for de som ønsker dette

Jeg har i mitt yrkesliv pr.2015

 • Rundt 20 års erfaring som veileder for miljøterapeuter på institusjon, fosterforeldre og familier med tiltak  innen barnevernet . Både  veiledning på fag/yrkesutøvelse/barns behov og organisasjonsutvikling/lagarbeid.
 • I flere år veiledet ungdom med tiltak fra barneverntjenesten,  i 4 år arbeidet fast som miljøterapeut for barn og ungdom på institusjon, samt tatt vikaroppdrag utover det.
 • I 8 år veiledet sosionom- og barnevernspedagogstudenter i praksis på bachelorutdanning, og samarbeidet med Bufetat og Universitetet i Bergen som veileder for studenter i videreutdanning miljøterapi, 2×2 semester (Masternivå).
 • Veiledet ansatte på Krisesenter i flere år i forhold rundt kvinner med barn.
 • Hatt faste veilederoppdrag på  to ulike barnevernsinstitusjoner i 3 og 6 år.  Veiledning av miljøarbeidere/-terapeuter som gir omsorg til ungdom med tilknytnings- og adferdsvansker og enslige mindreårige flyktninger.
 • I flere år veiledet personer med psykiske helseproblemer som ønsker å komme ut i arbeidslivet, som veileder i tiltak Oppfølging fra NAV.

På den andre siden, i mitt private liv, har jeg fra jeg var 5 år vært så heldig å ha en fostersøster i livet mitt,  jeg har levd sammen med  andres barn i mitt eget hjem, som avlastningshjem og beredskapshjem (mannen min var hjemmeværende) og jeg har drevet med frivillig arbeid med voldsutsatte kvinner og barn.

Jeg kan tilby:

 • PROSESSVEILEDNING for ansatte innen barnevern, sosialt arbeid, helse. 
 • VEILEDNING av fagpersoner utsatt for trusler, utagering, vold og andre dramatiske hendelser.
 •  FAMILIEVEILEDNING
 • MOTIVERENDE SAMTALER MED BARN OG UNGDOM
 • VEILEDNING OG TRENING av foreldre i fosterhjem og beredskapshjem med krevende omsorgsoppgaver
 • VEILEDNING OG OPPFØLGING i Nav Nord-Rogaland, av personer med psykiske helseproblemer som har behov for bistand i jobbsøkeprosessen; et veiledningsoppdrag jeg har for bedriften smi human i Stavanger. Søknad skjer via veileder på Nav direkte til smi human. Les mer

Sagt om meg:

 • «Personalet gir meg tilbakemeldinger på at de er heldige som har deg som veileder. Du oppleves som engasjert, motivert, inspirerende og «til stede» «
 • «Vi er svært fornøyde med samarbeidet med Elin Thorsen. Hun oppfattes som løsningsorientert, upartisk, lyttende og engasjert. Hun kommer med svært mange gode innspill overfor personalet, og også konkrete løsninger til de problemstillinger personalet ønsker å ta opp. En opplever at det ikke finnes noen ønsker og behov personalet måtte ha, som enten er for små eller for store til å kunne få veiledning på. (…) Elin Thorsen oppleves som faglig veldig sterk, og også svært interessert i å holde seg oppdatert på fagområdet. «

Lysbilde2

Lysbilde1

Lysbilde3

Formell bakgrunn for veiledning:

 • Høgskoleutdannet sosionom, med eksamen fra 1997.
 • Har deltatt på to kurs i veiledning av studenter, ved Høgskolen i Stavanger.
 • Fordypning i kommunikasjon som godkjent NLP Masterpractitioner fra ABNLP, to dagers kurs i Ikkevoldeligkommunikasjon IVK,  flere videreutdanningskurs bl. a 4 dager med Psykologspesialist Joachim Haarklou , flere kurs med Mia Børjesson. Utallige seminarer med dyktige fagmennesker; senest heldagsseminar med psykologspesialist Susan Hart under Schizofrenidagene i Stavanger 2013.
 • Har deltatt på diverse kurs, workshops og foredrag hos RVTS Vest og Øst, NKVTS med bl.a psykologspesialist Judith Van der Weele og Alternativ til Vold, kurs hos psykoterapeut og traumespesialist Erika Beata Thorkildsen og traumespesialist og psykologspesialist Barbro Andersen. jeg har grunnleggende god kunnskap om traumereaksjoner, overlevelsesmekanismer og øvelser for mestring av stress i kriser, og holder meg hele tiden oppdatert på ny kunnskap. Jeg  tror på traumebevisst omsorg og helse. Jeg var ferdig utdannet terapeut i  Somatic Experiencing i oktober 2015 og har 3 års spesialisering i stabilisering og regulering av personer med stress, sjokk og traumetilstander. Autorisert i å bruke  JTI og TeamKompasset, verktøy til økt forståelse og selvutvikling, konflikthåndtering og bedring av kommunikasjon.

Takk for at du har lest min side om veiledning. Har du spørsmål, kommentar eller ønske om en samtale for å drøfte mulig samarbeid ? Du kommer i kontakt med meg på denne linken:

http://www.gomentor.no/mentorer/elinthorsen